Francisco Goya: Autorretrato (1783) (1783)

Francisco Goya: Autorretrato (1783) (1783)

Francisco Goya: Autorretrato (1783) (1783)
  • Kommentar
  • Versenden